Kursplan

Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

Kurskod
TY1049
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Mål

Kursen syftar till att studenterna ska lära känna ett antal tyskspråkiga litterära verk från upplysningen och fram till modern tid. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs förutom ökad generell språkkompetens även ska:
  • visa ett omfattande kunnande kring de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur samt kunna identifiera relevanta problemställningar
  • uttrycka sina kunskaper kring litteraturhistoriska genrer och begrepp samt ha stiftat bekantskap med elementär litterär analysteknik
  • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller en översiktlig framställning av tyskspråkig litteratur från och med upplysningen. Ett antal representativa verk (lyrik, prosa, dramatik) läses och analyseras med avseende på såväl tidsbundna som stilistiskt typiska drag. Muntliga anföranden och skriftliga inlämningsuppgifter är en del av kursen.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, löpande examination, skriftligt slutprov i litteraturhistoria

Arbetsformer

Föreläsningar, examinerande seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Tyska: Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter TY1010.