Kursplan

Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen

Kurskod
SS3011
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa ett avgränsat vetenskapligt arbete inom andraspråksområdet som visar på god teoretisk och metodologisk insikt
  • visa fördjupad kunskap om och förståelse för andraspråksforskningens tvärvetenskapliga bredd både nationellt och internationellt
  • visa väsentligen fördjupad kunskap och förståelse inom något av andraspråksforskningens områden
  • visa god förmåga att tillämpa kunskap om andraspråksforskningen generellt samt inom något specifikt område i form av egna analyser som visar på hög grad av teoretisk medvetenhet
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom konstruktiv respons och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat område av andraspråksforskningen.

Innehåll

Inom denna kurs fördjupar sig studenten inom något område inom andraspråksfältet genom att självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift som tillför ny kunskap inom området. Arbetet genomförs i form av en skrivprocess där studenten ventilerar och diskuterar sitt arbete med handledaren och andra studenter. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetsprocessen och vid ventileringen granskar och diskuterar studenten vetenskaplig metod och teori både utifrån det egna och övriga kurskamraters examensarbeten. I examensarbetet ingår även att studenten opponerar på en annan students examensarbete.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga examensarbetet som genomförs enskilt samt genom respondering och opposition av annat examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom humaniora eller samhällsvetenskap om minst 180 hp samt 30 hp på avancerad nivå inom humaniora eller samhällsvetenskap, varav minst 15 hp i Svenska som andraspråk

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.

Summary in English

In this course, students specialise within an area in the field of second languages by independently planning and implementing a well-defined research assignment that adds new knowledge to the field. The work is carried out in the form of a writing process where the students present, defend and discuss their work with the supervisor and other students. The work is presented in the form of a scholarly paper. During the work process and at the defence, students will review and discuss scientific method and theory, with regardsw to both their own thesis and those of their fellow students. The assignment also includes the opposition of another student‘s thesis.