Kursplan

Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen

Kurskod
SS2007
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-04.
Reviderad
Reviderad 2016-11-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-17.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa förmåga att utifrån en väl avgränsad problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse etiska regler
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, anknytning till andraspråksforskning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat och argumentera för dem
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andras examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten av granskningen i dialog med andra studenter.

Innehåll

Inom denna kurs genomför den studerande ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet andraspråksforskning som redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. I delkursen ingår också att den studerande opponerar på en uppsats samt försvarar sin egen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga examensarbetet som genomförs enskilt samt genom respondering och opposition av annat examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 150 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskap vari minst 60 hp inom svenska som andraspråk ska ingå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.