Kursplan

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete

Kurskod
SP2021
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2018-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-12.

Lärandemål

Genom studiet av relevant litteraturteori och -historia utvecklar studenten sin förmåga att analysera och kritiskt granska litterära verk i ett examensarbete där denne utifrån en väl avgränsad problemställning behandlar ett till litteraturen relaterat ämne.
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning och relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda textanalyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition samt själva skrivarhantverket. Handledare utses i särskild ordning och ämne väljs i samråd med denne. Den studerande ska inom kursens ram författa en litteraturvetenskaplig studie om c:a 5000-6000 ord utifrån en väl begränsad problemställning med direkt anknytning till den spanskspråkiga litteraturen. Studien ska vara av tydlig relevans för det litteraturvetenskapliga området och bygga på en vetenskaplig metod samt kunskaper och erfarenheter från tidigare litteraturstudier i inriktningen. Examensarbetet ska försvaras vid ett oppositionstillfälle.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt arbete om c:a 5000-6000 ord som ska försvaras vid ett oppositionstillfälle, där studenterna opponerar på varandras arbeten. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik vägs in i den slutliga bedömningen. Aktivt deltagande vid kursens nätbaserade seminarier är obligatorisk.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier där den studerande förväntas delta aktivt. I undervisningen ingår även individuell handledning för skrivandet av examensarbetet. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter SP2011.