Kursplan

Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete

Kurskod
SP2020
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2018-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-12.

Lärandemål

Under kursen utvecklar studenten sin förmåga att analysera och kritiskt granska olika teorier genom ett examensarbete där denne utifrån en väl avgränsad problemställning behandlar ett språkvetenskapligt ämne. Den studerande får således fördjupade insikter i något av spanskämnets språkvetenskapliga områden, inbegripet orientering inom områdets teoribildning och aktuella forskningsfrågor.

Efter genomgången kurs, ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda språkanalyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av den språkvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Handledare utses i särskild ordning och ämne väljs i samråd med denne. Den studerande ska inom kursens ram författa en vetenskaplig studie om c:a 5000-6000 ord utifrån en väl begränsad språkvetenskaplig problemställning med direkt anknytning till det spanska språket. Examensarbetet ska försvaras vid ett oppositionstillfälle. Studien ska vara av tydlig relevans för något av spanskämnets språkvetenskapliga områden och bygga på en vetenskaplig metod samt kunskaper och erfarenheter från tidigare språkvetenskapliga studier i inriktningen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt arbete om c:a 5000-6000 ord
som ska försvaras vid ett oppositionstillfälle, där studenterna opponerar på varandras
arbeten. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den
slutliga bedömningen. Aktivt deltagande vid kursens nätbaserade seminarier är obligatorisk.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i form av seminarier där den studerande förväntas delta aktivt. I undervisningen ingår även individuell handledning för skrivandet av examensarbetet. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter SP2009.