Kursplan

Spanska II: Från inbördeskriget till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Spanien

Kurskod
SP1052
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-15.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spansk litteratur och film i relation till det spanska samhället, samt en förmåga till litterär analys och kritiskt tänkande.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på god spanska med utgångspunkt i olika litterära texter
  • sätta litterära texter i ett historiskt och kulturellt sammanhang med hjälp av film och andra uttrycksformer
  • visa förmåga att med viss kritisk distans färdigställa texttolkningar som lever upp till grundläggande litteraturvetenskapliga krav
  • visa god förståelse för vissa centrala litterära begrepp samt förmåga att, med hjälp av dessa, analysera spansk litteratur på ett välargumenterat sätt.

Innehåll

Kursen behandlar ett urval skönlitterära verk och filmer som representerar olika perioder i Spaniens litteratur och kultur från 1900- och 2000-talet. Studiet av litterära verk kompletteras även med annat material som behandlar texter ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. I kursen studeras ett antal litteraturvetenskapliga begrepp. Texterna används också som utgångspunkt för diskussioner om spansk kultur och historia där den studerande får träna upp sin förmåga att muntligt presentera, argumentera för och försvara sin textanalys på korrekt och varierad spanska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt, dels i forumform och genom olika skriftliga uppgifter. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter SP1032.