Kursplan

Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen

Kurskod
SP1051
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-15.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i spansk lingvistik, inbegripet områdena språkutveckling i ett diakront perspektiv och dialektologi, samt ett medvetande i relation till det egna lärandet.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om det spanska språkets historiska utveckling mot ett modernt standardspråk
  • visa förståelse för den spanskspråkiga världens olika dialektala varianter, utifrån en analys av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader
  • visa grundläggande kunskaper om det spanska lexikonets utveckling genom dess kontakt med andra språk och kulturer.

Innehåll

Kursen omfattar studier av den moderna lingvistikens grundbegrepp och terminologi och syftar till att förmedla ökad förståelse för det spanska språkets historiska utveckling, språkliga funktioner och dialektala varianter. I kursen behandlas spanskan utifrån dess historiska utveckling mot ett standardspråk, där även betydelsen av språkkontakt och kulturpåverkan diskuteras. Tonvikten i kursen läggs på spanskans dialektologi genom studier av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader mellan de stora dialektområdena i den spansktalande världen. Vidare diskuteras spanskans dialektala varianter utifrån den betydelsen de har i olika sociokulturella sammanhang i Spanien och Spanskamerika.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar, aktivt deltagande i forumdiskussioner och fortlöpande examination i seminarieform.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i form av seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande ska delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter SP1041.