Kursplan

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik

Kurskod
SP1050
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska variation i olika spansktalande områden
  • både skriftligen och muntligen reflektera över kurslitteraturen på grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
  • visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
  • presentera och försvara sina synpunkter skriftligt på vårdad, varierad, välargumenterad spanska med utgångspunkt i olika grammatiska områden
  • visa goda kunskaper om spanskans och svenskans strukturella skillnader.

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på Spanska I. Stort fokus läggs på den studerandes medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen. Den studerande förväntas under kursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till både kurslitteraturens innehåll och till sina egna texter. Den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska utgör också ett viktigt inslag. Kursen innefattar även träning i att, utifrån valda grammatiska områden, muntligt presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer, samt aktivt och förberett deltagande i seminarier och skriftliga prov.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande ska delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter SP1040.