Kursplan

Spanska I med didaktisk inriktning

Kurskod
SP1046
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2013-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-20.
Reviderad
Reviderad 2019-03-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-03-27.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språket och spanskspråkig kultur och litteratur. De studerande ska förbereda sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna och en förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligen på spanska.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • läsa, tillgodogöra sig och skriftligt kommentera innehållet i olika typer av texter, såsom tidningsartiklar, nyheter och faktatexter
 • redogöra för grunderna inom allmän grammatik
 • visa grundläggande kunskaper om grammatiska och lexikala drag i olika spansktalande områden samt använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen textproduktion
 • argumentera för eller emot en viss ståndpunkt i skriftlig form samt genom egen textproduktion visa en god tillämpning av den spanska basgrammatiken
 • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt visa förståelse för centrala skillnader mellan spansk och svensk språkstruktur
 • reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen.

2.Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i spanska språkets fonetiska och fonologiska drag samt förmågan att kommunicera muntligt på spanska.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • tillgodogöra sig och muntligt kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
 • förklara fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket samt visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavningsregler
 • använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen muntliga framställning
 • argumentera muntligt för eller emot en viss ståndpunkt samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck
 • reflektera över den talade spanskans olika register och geografiska variation i relation till språkundervisningen.

3.Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar kunskaper om den spansktalande världen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper i den spansktalande världens geografi och samhällsförhållanden
 • redogöra för några betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
 • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen i spansktalande länder
 • redogöra för några sociokulturella aspekter av ett specifikt område i den spansktalande världen och relatera dessa till andra kulturella fenomen samt utveckla förståelse för frågor som rör kulturmöten
 • redogöra för och diskutera frågor som rör hållbar utveckling, etnicitet och genus i den spansktalande världen
 • reflektera över och diskutera vad kulturens roll i språkundervisningen kan innebära.

4.Modern spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar kunskaper om modern spanskspråklig litteratur samt en förmåga att relatera litterära uttryck till ett historiskt och kulturellt sammanhang.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
 • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
 • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
 • reflektera över och diskutera litteraturens roll i språkundervisningen.

5.Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik genom att tillägna sig en teoretisk grund som kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • på målspråket diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

6.Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att den studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare.
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen med hänsyn till målgrupp, skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse för centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkurs 2. Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Delkurs 3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 hp
Delkurs 4. Modern spanskspråkig litteratur, 6 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser spanska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

Delkurser

1.Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen börjar med en genomgång av den allmänna grammatiken där morfologi och syntax studeras. Därefter följer en systematisk genomgång av grundläggande delar av spanskans grammatik med fokus på ett korrekt språkbruk. I kursen ingår tillämpningsövningar i form av både friare och mer strukturerade skrivuppgifter, såsom översättning och sammanfattning, samt redogörelser och skriftliga diskussioner i forumform. Geografisk variation och olika register av den skrivna spanskan behandlas utifrån diverse material. Ett visst fokus läggs på den kontrastiva analysen av spanskans och svenskans strukturella skillnader. Olika typer av texter, såsom nyheter, debattartiklar och digitala publikationer studeras med fokus på språkets form och uttryck. I delkursen behandlas även grammatikens roll i undervisningen av spanska som främmande språk.

2.Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag med fokus på språkbruk. Geografisk variation och olika register av den talade spanskan behandlas med utgångspunkt i diverse audivisuella material. Både muntliga presentationer och diskussioner i grupp är centrala delar av delkursen, som genomförs med utgångspunkt i texter, webbaserade audiovisuella medier och filmer. I delkursen behandlas även muntlig språkfärdighet ur ett didaktiskt perspektiv.

3.Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en bred översikt av spansk och spanskamerikansk geografi, historia och samhällsliv där tonvikten främst läggs vid det senaste århundradet. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. Delkursen innefattar även diskussioner om kulturella och sociala skillnader mellan spansktalande länder med utgångspunkt i begreppet interkulturell kompetens. Även frågor om hållbar utveckling, etnicitet och genus utgör en del av delkursens innehåll. Delkursen behandlar också kulturens roll i språkundervisningen.

4.Modern spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av modern litteratur från den spansktalande världen och baseras på ett urval av spanska och spanskamerikanska skönlitterära verk från 1900- och 2000-talen. Litteraturen behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av grundläggande litterära begrepp.Verken sätts också i relation till deras historiska och kulturella sammanhang. Delkursen behandlar också litteraturens roll i språkundervisningen.

5.Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i delkursen är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande i allmänhet och av spanska som främmande språk i synnerhet. Genom att även studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teori och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

6.Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas de studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt väga och värdera olika teorier. De studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurserna examineras på ett varierat sätt genom såväl skriftliga och muntliga prov som fortlöpande examination i form av inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Delkurs 1: skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt nätbaserad skriftlig sluttentamen.
Delkurs 2: skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntlig sluttentamen.
Delkurs 3: skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier. Mot delkursens fjärde mål examineras de studerande genom ett skriftligt arbete samt muntliga redovisningar.
Delkurs 4: skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och muntliga redovisningar.
Delkurs 5: skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.
Delkurs 6: skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen i delkurserna 1-4 sker på spanska. I delkurs 5 och 6 sker undervisningen både på svenska och på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på fyra delkurser inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik och en av de två didaktikkurserna.

Betygsrapportering:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik - 7,5 hp
Delkurs 2. Fonetik och muntlig språkfärdighet - 5 hp
Delkurs 3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle - 5,5 hp
Delkurs 4. Modern spanskspråkig litteratur - 6 hp
Delklurs 5. Språkdidaktik A - 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Övrigt

Ersätter SP1035.

 • Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.
 • Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet innehåller den två introduktionsdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

-