Kursplan

Sociologi III

Kurskod
SO2007
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2014-02-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-07.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska skaffa sig fördjupade kunskaper om och förståelse för teorier och metoder i sociologi, samt kunskaper om hur dessa kan användas för att förstå det moderna samhället. Under kursen ska den studerande även utveckla fördjupade färdigheter i att med hjälp av dessa kunskaper analysera olika samhällsfenomen. Vidare ska studenten utveckla en fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över olika sociologiska teorier och metoder och en fördjupad förståelse för vetenskapligt arbete. Slutligen skall dessa kunskaper och färdigheter leda till förmågan att utföra och presentera en sociologisk undersökning av viss vetenskaplig betydelse.

Delkurser

1.
Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning, 7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om olika vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om kvalitativ datainsamling, t.ex. intervjuteknik
 • visa fördjupad kunskap om kvalitativ dataanalys och tolkning.

Färdigheter och förmåga

 • genomföra kvalitativ datainsamling
 • genomföra kvalitativ dataanalys och tolkning
 • planera en kvalitativ eller kvantitativ sociologisk undersökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över olika vetenskapsteoretiska ställningstaganden på ett fördjupat sätt
 • reflektera över kvalitativa datainsamlings- och analysmetoders styrkor och svagheter på ett fördjupat sätt.

2.
Fördjupningskurs i sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om centrala teorier inom ett specifikt sociologiskt fält
 • visa fördjupad kunskap om maktförhållanden i det moderna samhället
 • visa fördjupad kunskap om individens beroende av sociala sammanhang.

Färdigheter och förmåga

 • sammanfatta och i detalj skriftligen redogöra för teorier inom ett specifikt sociologiskt fält
 • analysera olika sociala fenomen med hjälp av sociologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över styrkor och brister med ett allmänt sociologiskt perspektiv på ett fördjupat sätt
 • reflektera över styrkor och svagheter hos olika specifika sociologiska teorier och perspektiv på ett fördjupat sätt.

3.
Examensarbete för kandidatexamen i sociologi, 15 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om en specifik sociologisk frågeställning (ämnet för examensarbetet).

Färdigheter och förmåga

 • formulera och avgränsa en forskningsfråga med relevans för sociologi
 • argumentera för sin forskningsfråga med utgångspunkt i kunskapsläget (tidigare forskning) enligt nationell och internationell forskning inom området
 • välja en relevant tolkningsram (t.ex. teori, teoretiska begrepp, tematisk positionering av litteratur/kunskapsläget) för en forskningsfråga
 • välja och tillämpa en forskningsmetod anpassad för en specifik forskningsfråga
 • analysera resultat från ett vetenskapligt arbete på sådant sätt att tolkningsram (teori) och kunskapsläget (tidigare forskning) används för att tolka och analysera det vetenskapliga arbetes studieobjekt (empiri) och att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens (röd tråd) mellan arbetets olika delar
 • skriftligen presentera en vetenskaplig undersökning på ett tydligt sätt (vad gäller språkbehandling, formalia och akribi)
 • muntligen försvara ett vetenskapligt arbete
 • muntligen opponera på ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tillämpa forskningsetiska riktlinjer
 • kritiskt reflektera över relationen mellan ett vetenskapligt arbetes resultat och den metod som används
 • på ett fördjupat sätt reflektera över styrkor och svagheter hos olika sociologiska undersökningar.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas kvalitativa metoder för datainsamling, dataanalys och tolkning. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Delkursen innehåller även vissa vetenskapsteoretiska moment.

2.
Fördjupningskurs i sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 2 har tre olika inriktningar av vilka studenterna väljer en. Detta val görs under delkurs 1. Möjligheten att välja inriktning på delkursen ges enbart vid tillräckligt stort antal studerande.

Alternativ 1: Etnicitet och rasism i det moderna samhället

Alternativet innebär en fördjupning i teorier om etnicitet och rasism i det moderna samhället. Bl.a. behandlas följande teman: rasismens historia, kopplingen mellan rasism och nationalism, rasismens socialpsykologi, teorier om etnicitet, kopplingen mellan etnicitet och kön, etnicitet och rasism som fält för empirisk forskning.

Alternativ 2: Organisationsteoretiska perspektiv på arbete och välfärd

Alternativet innebär en fördjupning i kunskaper om välfärdssamhället och om organisationsteori. Fokus ligger på tillämplig organisationsteori och på empirisk forskning. Bl.a. behandlas följande teman: organisationsteori, organisation och kön, gräsrotsbyråkrati, det gränslösa arbetet, välfärd och maktutövning.

Alternativ 3: Interaktion, mikromakt och avvikelsens socialpsykologi

Alternativet innebär en fördjupning i interaktionistisk teori med särskild fokus på maktrelationer och avvikelse. Bl.a. behandlas följande teman: socialisation och social identitet, det sociologiska rollbegreppet, interaktion och kön, interaktion och mikromakt, avvikelsens socialpsykologi.

3.
Examensarbete för kandidatexamen i sociologi, 15 högskolepoäng

Under delkursen genomför studenten självständigt men med viss handledning en sociologisk undersökning. Denna presenteras sedan i form av ett examensarbete vid ett seminarium. Vidare ska studenten försvara sitt arbete och opponera på annan students arbete.

Examinationsformer

Muntliga och skriftliga redovisningar samt två skriftliga hemtentamina. I delkurs tre ska studenten försvara ett eget examensarbete och opponera på ett annat examensarbete.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier enligt schema, grupparbeten och författandet av ett handlett självständigt examensarbete. Handledningstiden är begränsad till maximalt 20 h vilket inkluderar inläsning och övriga förberedelser från lärarens sida. Handledningen är i tid begränsad till den aktuella kursperioden. Handledning ges enbart för ämnen som kursansvarig lärare anser lämpliga att behandla.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Kvalitativ metod, 7,5 hp. U - VG
 • Etnicitet och rasism i det moderna samhället, 7,5, U - VG. alt. Organisationsteoretiska perspektiv på arbete och välfärd, 7,5 hp, U - VG. alt. Interaktion, mikromakt och avvikelsens socialpsykologi, 7,5 hp, U - VG.
 • Examensarbete, 15 hp. U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22, 5 hp.

Förkunskapskrav

 • Uppfylla kursfordringar om minst 150 hp varav Sociologi I 30 hp och Sociologi II 30 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Under delkurs 1 väljs inriktning för delkurs 2. Möjligheten att välja inriktning ges enbart vid tillräckligt stort antal studerande. Under delkurs 1 är det obligatoriskt att lämna in pm för examensarbetet enligt lärares anvisning. För examination på delkurs 3 krävs godkänt betyg på delkurs 1 och 2. För varje kurstillfälle ges maximalt 5 examenstillfällen per delkurs. Studenter som läser kursen inom Socialarbetarprogrammet måste skriva examensarbetet inom det sociala kunskapsområdet. Kursen motsvarar SO2006.