Kursplan

Välfärdsstaten i sociologisk belysning

Kurskod
SO1037
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala teorier avseende välfärdsstatens sociala förutsättningar, utveckling och konsekvenser, samt avseende dess moralfilosofiska implikationer
  • visa grundläggande kunskap om den svenska välfärdspolitiken sett ur ett internationellt perspektiv
  • identifiera och analysera likheter och skillnader vad gäller välfärdspolitiken i olika länder
  • reflektera över välfärdspolitikens moralfilosofiska implikationer.

Innehåll

I kursen behandlas centrala välfärdsstatspolitiska teorier, som bland annat belyser klassformationers, religionens, de politiska ideologiernas samt könsstrukturers betydelse för välfärdspolitikens utveckling och konsekvenser. Särskild uppmärksamhet ägnas svensk välfärdspolitik, vilken ofta anses skilja sig från välfärdspolitik i andra länder. Vidare behandlas moralfilosofiska frågor avseende statlig välfärdspolitik.

Examinationsformer

Seminarier och en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Tentamen och seminarier, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen motsvarar SO1033.