Kursplan

Klassisk sociologisk teori

Kurskod
SO1034
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa insikt i klassisk sociologisk teori
  • orientera sig och jämföra olika klassiska sociologiska riktningar
  • kritiskt förhålla sig till olika klassiska sociologiska riktningar.

Innehåll

I kursen behandlas samhällets övergripande makronivå utifrån klassisk sociologisk teoribildning. Denna kurs ger en övergripande orientering kring centrala sociologiska perspektiv, förhållandet mellan individ och samhälle och teorier kring samhällsförändringar.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar och skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Denna kurs ingår i Samhällsvetarprogrammet. Kursen motsvarar SO1020.