Kursplan

Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi

Kurskod
SO1027
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-11.
Reviderad
Reviderad 2013-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskap om några centrala grenar av den sociologiska socialpsykologin
  • visa grundläggande kunskap om socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
  • visa grundläggande förmåga att analysera sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
  • visa grundläggande förmåga att reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur.

Innehåll

Denna kurs utgör en introduktion till den sociologiska socialpsykologin. Den behandlar tre centrala socialpsykologiska traditioner: symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism och humanistisk socialpsykologi. Viktiga begrepp som behandlas är bl.a. socialisation, identitet, social interaktion, vardagslivets socialpsykologi, diskursanalys och ägandets socialpsykologi.

Examinationsformer

Fyra obligatoriska seminarier och en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Betygsrapportering:

  • Tentamen och seminarier, 7,5 hp. A - F

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ges på engelska.