Kursplan

Förvaltning i Sverige och EU

Kurskod
SK1062
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2015-04-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-09-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-09-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för förvaltningens uppbyggnad och funktionssätt på statlig, regional och kommunal nivå;
  • redogöra för och tillämpa centrala förvaltningspolitiska begrepp och perspektiv;
  • diskutera och problematisera hur EU:s politiska system påverkar och interagerar med förvaltningsarbetet på statlig, regional och kommunal nivå i Sverige;
  • identifiera och kritiskt reflektera om förvaltningspolitiska problemställningar utifrån centrala samhälleliga värden som demokrati, effektivitet och rättvisa.

Innehåll

I kursen studeras offentlig förvaltning och dess betydelse för politik och demokrati. Fokus ligger på den svenska förvaltningens uppbyggnad och funktionssätt och hur man genom olika förvaltningspolitiska begrepp och perspektiv kan förstå och kritiskt analysera dessa. Vidare diskuteras och problematiseras det politiskt administrativa systemet på olika nivåer (från EU till kommunerna) och hur dessa olika nivåer interagerar och påverkar varandra.

Examinationsformer

Skriftlig hemtentamen och skriftlig inlämningsuppgift samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Tentamen, inlämningsuppgift och seminarier, 7.5 hp.

Förkunskapskrav

  • Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap II. Kursen motsvarar SK1052.