Kursplan

Globalisering - innebörder och konsekvenser

Kurskod
SK1058
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande globaliseringsperspektiv och centrala begrepp relaterade till globaliseringsdebatten
  • visa insikter i de processer som styr globaliseringen och dess konsekvenser på staten, nationen och individen
  • självständigt identifiera, problematisera och kritiskt diskutera aktuella socio-politiska frågor som är relaterade till globaliseringsdebatten.

Innehåll

Kursen behandlar globaliseringsbegreppet och undersöker de utmaningar de globala processerna medför i form av globala omvandlingar och global integration. Olika perspektiv på betydelsen och globaliseringens konsekvenser för staten, nationen och individen belyses för att lyfta fram de mångfacetterade dimensionerna i globaliseringsbegreppet.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 6/A6 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Övrigt


Kursen ingår i kurspaketet Internationella relationer I. Kursen motsvarar SK1044.