Kursplan

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete

Kurskod
SA1032
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2014-10-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för socialarbetarprogrammets idé om verksamhetsförlagd utbildning
  • beskriva den verksamhetsförlagda utbildarens specifika roll och uppdrag
  • visa beredskap för att stödja den studerande till en professionell skicklighet, mognad och självständighet.

Innehåll

Kursen behandlar tre huvudteman: socialarbetarprogrammets bakomliggande idéer och innehåll, den verksamhetsförlagda utbildarens roller och uppdrag i socialt arbete samt diskutera undervisnings- och handledningsmetoder.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Socionomexamen, social omsorgsexamen eller motsvarande högskolenivå samt minst 3 års yrkeserfarenhet inom för socialt arbete relevant verksamhet.

Övrigt

Kursen motsvarar SA1004.