Kursplan

Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering

Kurskod
RK2038
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Religionsvetenskap2
Sociologi3
Statsvetenskap4
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
3G2F
4G2F
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • beskriva och jämföra olika kritiska och teoretiska problematiseringar rörande mänskliga rättigheter
  • tillämpa kritiska och teoretiska ansatser rörande mänskliga rättigheter på ett urval av historiska och samtida sammanhang
  • problematisera hur strukturell makt fungerar i relationer mellan olika grupper i samhället
  • identifiera och kritiskt analysera möjliga konflikter mellan olika rättighetsanspråk såväl som mellan olika diskursiva användningar av mänskliga rättigheter
  • bidra till ett samtal om mänskliga rättigheter på ett lyhört sätt med nyanserade och välgrundade inlägg.

Innehåll

Kursen behandlar olika kritiska ansatser till mänskliga rättigheter och hur de har använts genom historien och i olika kontexter. Kursen nyanserar synen på mänskliga rättigheter genom att problematisera spänningar som uppkommer då ideal uttryckta i form av mänskliga rättigheter möter politiska och sociala sammanhang.

Examinationsformer

Examinationen sker genom förberett och aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningsspråk är engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2003.