Kursplan

Portugisiska: Afrikansk litteratur på portugisiska

Kurskod
PR2004
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och redogöra för centrala frågeställningar i representativa verk inom afrikansk litteratur skriven på portugisiska
  • analysera och tolka skönlitterära verk samt relatera verken till deras sociokulturella och historiska sammanhang
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för sin egen litterära tolkning, samt kommentera andras på en mycket god portugisiska
  • självständigt söka, samla och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier inom afrikansk skönlitteratur på portugisiska. Ett antal representativa samtida skönlitterära verk från Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mocambique e Sao Tomé och Principe studeras och kontextualiseras med utgångspunkt i de estetiska, kulturella och politiska frågeställningar som har engagerat de afrikanska författarna. Genom kursens teoretiska texter fördjupas studiet av sådana centrala frågeställningar och teman, såsom t.ex. modernism, hybriditet och nationalitet.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar med skriftliga underlag, samt ett aktivt deltagande i diskussionerna på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle 7,5 hp, Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle 7,5 hp, Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp och Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper