Kursplan

Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet II

Kurskod
PR1024
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa en korrekt grammatik och språkstruktur, samt ett adekvat språkbruk (vokabulär och idiomatiska uttryck) i egen textproduktion inom olika genrer
  • visa kännedom om de specifika drag som utmärker olika skriftliga genrer
  • med adekvat grammatisk terminologi analysera och kommentera hur egna och andras texter förhåller sig till normer för olika portugisiska språkvarieteter
  • söka och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett genremässigt korrekt sätt
  • översätta enklare texter från och till portugisiska.

Innehåll

Kursen bygger vidare på kursen Portugisisk grammatik och skriftlig språkfärdighet I och omfattar en fördjupning i studierna av det portugisiska språkets grammatik, språkstruktur och språkbruk. Fokus läggs på övningar i textproduktion, inom olika genrer, genom vilka studenten steg för steg bygger upp sin skriftliga språkfärdighet. Vidare innehåller kursen översättning av enklare texter till och från portugisiska. Skillnader och likheter mellan olika varieteter av portugisiska berörs och problematiseras utifrån begrepp såsom språksyn, normer och språklig variation.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, opponering på ett skriftligt arbete och ett skriftligt översättningsprov.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftligt översättningsprov - 3 hp
Moment 2: Skriftliga inlämningsuppgifter - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter PR1016.