Kursplan

Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer

Kurskod
PR1021
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-11.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och problematisera olika kulturella aspekter och samhällsfenomen i portugisiskspråkiga områden både muntligt och skriftligt
  • reflektera över det portugisiska språkets geografiska spridning i världen och hur detta har lett till ett flertal språk- och kulturmöten i olika historiska och sociokulturella kontexter
  • söka, sammanställa och kritiskt tolka information på portugisiska inom ovan nämnda områden.

Innehåll

I kursen används film och ett urval texter som illustrerar och lyfter fram olika aspekter av kultur- och samhällsliv i flerspråkiga och mångkulturella områden där portugisiskan har en officiell ställning. Materialet studeras och analyseras utifrån ett fokus på kulturmöten och ett identitetsskapande, främst i samtida historiska och sociokulturella kontexter. I kursen diskuteras sociokulturella aspekter, muntligt och skriftligt för att ge studenten en god grund att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett transkulturellt perspektiv.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i diskussionerna på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grundläggande kurs II 15 hp

Övrigt

Ersätter PR1007.