Kursplan

Portugisiska: Grundläggande kurs II

Kurskod
PR1019
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • kommunicera på portugisiska i välkända situationer
  • delta i en diskussion på portugisiska inom bekanta ämnen
  • identifiera och diskutera grammatiska strukturer samt använda dem i tal och skrift
  • diskutera och skriva enkla sammanhängande texter inom välbekanta ämnen
  • översätta korta enkla texter till och från portugisiska
  • beskriva, analysera och kontrastera några aspekter av dagens portugisisktalande samhällen runt om i världen.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på Grundläggande kurs I och fokuserar på grundläggande språkfärdigheter som motsvarar nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Genom en variation av olika övningar i hörförståelse, uttal, samt att läsa och skriva kortare texter övar studenten upp sitt basordförråd och sin förmåga att interagera, muntligt och skriftligt på portugisiska inom olika ämnen. Grundläggande grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets form och syntax, samt att genomföra kontrastiva analyser med andra språk. Vidare innehåller kursen också en introduktion till portugisiskspråkiga kulturer och samhällen i världen. Texter, som belyser några aspekter av relationen mellan Portugal, Brasilien och andra delar av den portugisiskspråkiga världen i Afrika och Asien, analyseras och diskuteras.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Svenska och/eller engelska används som stödspråk och så snart som möjligt används portugisiska som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 12 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet - 6 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet - 6 hp
Moment 3: Portugisiskspråkiga kulturer och samhällen - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter PR1002.