Kursplan

Portugisiska: Grundläggande kurs I

Kurskod
PR1018
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera på portugisiska i enkla vardagliga situationer
  • använda ett basordförråd inom välkända ämnen
  • identifiera de olika diakritiska tecknen och enkla grammatiska strukturer samt använda dem i tal och skrift
  • redogöra för innehållet i och skriva enkla texter inom välbekanta ämnen
  • diskutera portugisiskans språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv med engelska och/eller svenska.

Innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande språkfärdigheter som motsvarar nivå A1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Genom en variation av olika övningar i hörförståelse, uttal, samt att läsa och skriva enklare texter övar studenten upp sin förmåga att interagera, muntligt och skriftligt på portugisiska inom välkända ämnen. Fokus läggs också på att bygga upp ett basordförråd och en förståelse för det portugisiska uttalssystemet. Vidare analyseras grammatik och språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv, i relation till svenska och engelska för att utveckla förmågan att behärska portugisiskans form och syntax. Texterna på kursen introducerar studenten till olika aspekter av de portugisiskspråkiga kulturerna.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Svenska och/eller engelska används som stödspråk och så snart som möjligt används portugisiska som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG


För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 11 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet 1 - 4 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet 1 - 3,5 hp
Moment 3: Muntlig språkfärdighet 2 - 3,5 hp
Moment 4: Skriftlig språkfärdighet 2 - 4 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen vänder sig till studenter utan tidigare kunskaper i portugisiska och kräver en snabb och självständig studietakt.

Ersätter PR1011.