Kursplan

Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II

Kurskod
PR1017
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-13.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa insikt i det portugisiska språkets fonetik och fonologi genom att uttala språket på ett portugisisktklingande korrekt sätt, (med avseende på språkljud, prosodi och dess olika språkvarieteter)
  • uppfatta, analysera och redogöra för innehållet i vårdad talad portugisiska, inom olika genrer och från olika språkvarieteter
  • i egen muntlig produktion och interaktion tillämpa ett varierat och adekvat språkbruk anpassat till genren (vokabulär, informellt eller formellt tal).

Innehåll

Kursen bygger vidare på kursen Portugisisk fonetik och muntlig språkfärdighet och omfattar en fördjupning i studierna av uttal och muntlig språkfärdighet. Fokus läggs på övningar i hörförståelse och muntliga framställningar under interaktiva former. Studenterna arbetar med
förberedda och oförberedda konversationsövningar, föredrag och presentationer med utgångspunkt i olika media, såsom nyhetsinslag, cd-böcker och film.

Examinationsformer

Examination sker genom uttalsprov, muntliga redovisningar med skriftliga underlag och ett aktivt deltagande i diskussionsövningarna.

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Uttal och uttalsprov - 3 hp
Moment 2: Muntliga redovisningar - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå och Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter PR1009.