Kursplan

Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle

Kurskod
PR1013
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Mål


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de avgörande historiska händelser (politiska och socioekonomiska) som format samhällsutvecklingen i Portugal under 1900-talet till idag
  • reflektera över Portugals samhällsutveckling i förhållande till omvärlden, samt i analysen inkludera genus och postkoloniala aspekter
  • genomföra litterära textanalyser som problematiserar verkens innehåll och relaterar till deras historiska och sociokulturella kontext
  • söka, samla, tolka och sammanställa relevant information i egen muntlig och skriftlig produktion på portugisiska.

Innehåll

Kursen innehåller studier av skönlitterära texter, filmatiseringar, sakprosa och annat samtidsmaterial som belyser Portugals samhällsutveckling från början av 1900-talet till idag. Fokus ligger på ett närstudium av ett urval representativa skönlitterära texter, vars innehåll sätts i relation till viktiga historiska och sociopolitiska företeelser såsom monarki, republik, kolonialmakt, diktatur, demokrati och medlemskap i EU. Kursen diskuterar även samhällsutvecklingen utifrån ett antal postkoloniala och genusteoretiska frågeställningar. Genom att fokusera på skönlitterär textläsning och utförande av muntliga och skriftliga analyser tränar studenten upp sin språkförmåga ytterligare.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar med skriftliga underlag samt ett aktivt deltagande i diskussionerna på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Portugisiska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Portugisiska I, 30 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter PR1010.

Reviderad
14-07-01 (litteraturlistan urlyft)
16-04-14 (huvudområde inlagt)