Kursplan

Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU)

Kurskod
PG1082
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap där förmågan att kommunicera och aktivt verka för skolans värdegrund är central. Att planera, genomföra och värdera undervisning i svenska och matematik i grundskolans årskurs 4-6 fokuseras.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om lärares yrkesetiska principer samt aktivt verka för skolans värdegrund,
  • visa kunskap om teorier om pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt, interkulturellt och yrkesetiskt perspektiv,
  • visa grundläggande förmåga att leda pedagogisk verksamhet samt att inta ett professionellt förhållningssätt gentemot elever i grundskolans årskurs 4-6,
  • visa kunskap om didaktiska teorier och om hur matematik- och svenskundervisning kan konstrueras för elever i grundskolans årskurs 4-6,
  • visa förmåga att utifrån styrdokument och didaktiska teorier, planera, genomföra, diskutera och värdera den egna undervisningen i matematik och svenska i samarbete med verksamma lärare,
  • visa förmåga att utifrån styrdokument och didaktiska ställningstaganden använda estetiska uttrycksformer i den egna undervisningen,
  • visa grundläggande förmåga att använda observation som vetenskaplig metod,
  • visa grundläggande förmåga att skriva en vetenskaplig text.

Innehåll

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet ur ett historiskt, yrkesetiskt och interkulturellt perspektiv. Didaktiska frågor om planering och ledarskap belyses i relation till lokala och nationella styrdokument samt lärares uppdrag att medvetet välja innehåll och arbetsformer i matematik- och svenskundervisning i årskurs 4-6. Studenternas erfarenheter från den egna undervisningen i den verksamhetsförlagda utbildningen diskuteras och problematiseras i ljuset av lärares profession och skolans värdegrund. I kursen framhålls estetiska lärprocessers betydelse för elevers matematiska och språkliga kunskapsutveckling. I kursen behandlas och används observation som vetenskaplig metod.

Examinationsformer

Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, skriftliga hemtentamina, skriftlig metodrapport samt fortlöpande vid den verksamhetsförlagda utbildningen. En sammanlagd helhetsbedömning görs av de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delarna i kursen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, studiegruppsarbete, obligatoriska seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6, 15 hp

Övrigt

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Kursen motsvarar PG1072.

Summary in English

The overall goal is for students to develop their educational leadership where the ability to plan, implement and evaluate educational activities in primary schools is central.