Kursplan

Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval

Kurskod
PA2010
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-13.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska kunna göra metodologiska överväganden i relation till olika forskningsproblem inom Personal- och arbetslivsområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • motiverat välja lämplig vetenskaplig metod i relation till givet problem (1)
  • diskutera problem och möjligheter som metoden för med sig i kunskapsgenereringsprocesen och för resultatet av forskningsarbetet. (2)

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt reflektera kring perspektiv, paradigm och kunskapssyn som kan förknippas med vald metod. (3)

Innehåll

Kursen behandlar olika synsätt och perspektiv som vetenskapligt arbete utgår ifrån, samt principer för metodval utifrån frågeställning. Kursen innehåller huvudsakligen arbete av studenterna som går ut på att de utifrån egna teman och frågeställningar skriver metodologisk texter och diskuterar och kritiserar dessa.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar försvarandet av desamma och opponentskap på andra studenters arbete.

Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp samt aktivt deltagande vid 2 seminarier (examinerar mål 1, 2, 3)

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • För tillträde till kursen krävs minst 120 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Summary in English

The overall objective of the course is for students to be able to make methodological considerations in relation to different research problems in the field of HR and the workplace.