Kursplan

Finansiella marknader och penningpolitik

Kurskod
NA1034
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-17.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Förklara kort- och långsiktiga effekter av penningpolitik. (1)
  • Förklara funktionen av en centralbank, d.v.s. dess agerande och reagerande och hur den implementerar sin penningpolitik. (2)
  • Förklara den kort- och långsiktiga räntebildningen. (3)
  • Förklara ränteparitet. (4)
  • Förklara prissättningen av de vanligaste instrumenten som används på marknaden för att hantera risk. (5)
  • Skriva om ett problem inom området med hjälp av vetenskapliga artiklar och böcker. (6)
  • Muntligt beskriva och förklara problem inom området. (7)

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: Den finansiella marknadens roll i samhällsekonomin, utlandsberoendet och dess effekter för de finansiella marknaderna för en liten öppen ekonomi, den korta och långa räntebildningen, samt en analys av transmissionsmekanismen, centralbankers reaktionsfunktioner och effekterna av deras penningpolitiska åtgärder under fast, respektive rörlig, växelkurs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, 3 hp U-VG, och ett PM, inklusive opposition och deltagande i obligatoriskt seminarium, 4.5 hp, U-G. Ett godkänt betyg på kursen kräver godkänt både på den skriftliga tentamen och på PM-arbetet. Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1-5 ovan, PM-arbetet lärandemål 6, och seminariedeltagande och opposition lärandemål 7. PM-arbetet ska följa de instruktioner för akademiskt skrivande som finns tillgängligt på kursens sida på Fronter.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt 5 tentamenstillfällen.