Kursplan

Ekonometri, introduktion

Kurskod
NA1031
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-17.

Mål

Det övergripande målet är att studenten tillägnar sig kunskap om teori och tillämpning av ekonometriska metoder. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för enkel och multipel linjär regression. (1)
 • Förklara minsta kvadratmetoden och dess egenskaper. (2)
 • Förklara och utföra hypotestest. (3)
 • Specificera ekonometriska modeller baserad på ekonomisk teori. (4)
 • Diskutera olika modellspecifikationer och dess resultat. (5)
 • Tolka skattade koefficienter från skattningsresultat. (6)
 • Tillämpa enkel och multipel regression för att skatta ekonomiska parametrar och tolka dessa. (7)
 • Tillämpa ekonometriska metoder och presentera resultaten på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (8)

Innehåll

Kursen täcker grundläggande verktyg för estimering, inferens och prediktion. Kursen behandlar primärt minsta kvadratmetoden. Studenterna skaffar sig kunskap och färdigheter att analysera ekonomiska samband med hjälp av ekonomisk teori och data samt ekonometrisk mjukvara.

Kursen börjar med en genomgång av grundläggande statistiska koncept. Olika typer av ekonomiska data definieras. Skillnaden mellan en ekonomisk och en ekonometrisk modell betonas. Den enkla och multipla regressionsmodellen gås igenom. Minsta kvadrat metoden och dess egenskaper presenteras. Statistisk hypotesprövning och inferens förklaras. Begränsningar av den ordinära minsta kvadratmetoden i fall med multikollinearitet, heterskedasticitet och autokorrelation gås igenom. Den binära logit- och probitmodellen presenteras.

Examinationsformer

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen, motsvarande 6 hp (U-VG), och inlämningsuppgifter, motsvarande 1.5 hp (U-G). Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1-6 medan inlämningsuppgifterna examinerar huvudsakligen lärandemål 7-8. För att få godkänd krävs minst betyget G på både tentamen och inlämningsuppgifterna. Inlämningsuppgifterna ska följa de instruktioner som ska tillämpas för rapportskrivning och är tillgänglig på kursens hemsida på Fronter.

Arbetsformer

Föreläsningar, datorövningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng
 • eller motsvarande

Övrigt

Maximalt fem tentamenstillfällen.
Ersätter NA1017.