Kursplan

Samhällsekonomi för god hälsa, distans

Kurskod
NA1028
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-11-04.
Reviderad
Reviderad 2013-03-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-07.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenterna:

- förstå hur samhällets resursfördelningspolitik och hälsopolitik samspelar
- förstå hur samhället kan använda ekonomiska verktyg för att nå hälsopolitiska mål.
- förstå alternativkostnadsbegreppet och kunna beräkna alternativkostnaden.
- förstå grunden för konsumenternas efterfrågan på vård och andra varor och tjänster i ekonomin.
- förstå vad som påverkar efterfråge- och utbud på en marknad samt förstå hur dessa begrepp kan användas för att studera hälsosektorn.
- förstå och kunna tillämpa begreppen pris- och kostnadselasticitet.

Innehåll

Kursen innehåller studier av begrepp såsom alternativkostnad, marginalkostnad och kostnadseffektivitet utifrån aktuella exempel från hälso- och sjukvården. Under kursen ges också praktiska exempel på hur olika typer av hälsofrämjande insatser kan utvärderas. Syftet är att den studerande skall tillägna sig orienterande kunskaper om hur samhällsekonomi och hälsopolitik samspelar.

Examinationsformer

Examination sker i form av inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifterna är inte obligatoriskt moment men de ger ett antal poäng som räknas in i de totala poängen vid examination för den som deltar.

Arbetsformer

Kursen består av distansföreläsningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Poängen från inlämningsuppgifterna kan studenten endast tillgodoräkna sig under ett år.
Max fem tentamenstillfällen