Kursplan

Kommunikationsteorier

Kurskod
LP1054
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för ett antal grundläggande kommunikationsteorier
  • demonstrera teoriernas tillämpbarhet i praktiskt analysarbete av en informationskampanj.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av såväl klassiska som aktuella kommunikationsteorier, med fokus på kommunikationen som ett samspel mellan individer, grupper och samhälle.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom seminarier, skriftliga uppgifter, en skriftlig tentamen samt en avslutande kampanjpresentation.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 75 hp inom programmet Audiovisuell produktion inklusive Audiovisuell representation I, 7,5 hp, Audiovisuell representation II, och Ljudproduktion, examensarbete, 7,5 hp grundnivå I

Summary in English

In the course the student shall demonstrate a knowledge of basic communication theories and demonstrate through practical and analytical work the use of these thoeries.
Upon completion of the course, the student should be able to:

  • describe a number of basic communication theories
  • demonstrate the applicability of the theories in practical analysis of a information campaign.