Kursplan

Ljudläggning till rörliga bilder

Kurskod
LP1052
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2014-09-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om ljudläggningens tekniska och innehållsliga sidor
  • självständigt planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.

Innehåll

Kursen behandlar ljudläggning till rörliga bilder som en både teknisk och skapande process. I kursen ingår moment om ljudläggningspraxis med avseende på ljudens narrativa betydelser. Studenten spelar själv in ljud som kan användas (t ex tramp) och genomför självständigt en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.

Examinationsformer

Kursen examineras för moment 1 genom en mindre, praktisk ljudläggningsuppgift med en skriftlig filmljudsanalys och en praktisk hemtentamen samt för moment 2 genom ett självständigt genomfört produktionsprojekt som redovisas muntligt och skriftligt.

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, laborationer och seminarier och genomför en ljudläggningsuppgift, en skriftlig analysuppgift och ett produktionsprojekt.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på båda examinationsuppgifterna

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

För att kunna genomföra studierna krävs tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med ljudkort och sequencerprogram. Dessutom behövs en mobil inspelningsutrustning. Det sistnämnda innebär tillgång till mikrofoner med tillhörande kablar och en bärbar dator.