Kursplan

Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign

Kurskod
LP1032
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2011-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-03.
Reviderad
Reviderad 2018-06-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-06-15.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kännedom om vetenskaplig problemlösning: syftes- och problemformulering samt val av metod och källmaterial
  • självständigt planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning
  • sammanfatta, värdera och diskutera ett annat examensarbete.

Innehåll

Kursen består av två examinerande moment, först en introduktion till vetenskapligt hantverk, därefter ett självständigt arbete på vetenskaplig grund. Det sistnämnda innebär att studenten genomför ett eget vetenskapligt arbete av mindre slag med anknytning till musikproduktionens praktik. Arbetet kan antingen bestå av en uppsats eller utgöra en teknisk rapport, detta beroende på uppgiftens karaktär. Arbetet kan inkludera ett produktionsprojekt.

Examinationsformer

Kursen examineras med dels en skriftlig tentamen (Moment 1), dels en uppsats alternativt en skriftlig rapport samt deltagande vid seminarium, inkl försvar av det egna examensarbetet och opposition på kurskamrats examensarbete (Moment 2).

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och seminarier samt erbjuds handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på båda momenten.

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp av programmet Musik- och ljuddesign

Övrigt

Reviderad
2014-04-01 (fördjupningskod korrigerad)
2018-06-15 (litteraturlistan urlyft)