Kursplan

Kinesisk språkstruktur

Kurskod
KI1049
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om skillnader och likheter mellan kinesiska och indoeuropeiska språkstrukturer i allmänhet och den svenska språkstrukturen i synnerhet
  • beskriva och förklara grundläggande strukturer i det kinesiska språket med hjälp av grammatisk terminologi
  • tillämpa kunskaper i kinesisk språkstruktur genom att producera idiomatiska meningar
  • skriva och översätta korta sammanhängande texter med enkelt innehåll på kinesiska.

Innehåll

Kursen innehåller övningar i grammatisk analys, träning av satsmönster och översättning av enklare texter från och till kinesiska. Studenterna utökar och bygger vidare på den grundläggande kunskap de har om den moderna kinesiska grammatiken.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska i form av obligatoriska seminarier innehållande muntliga övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter KI1012.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.