Kursplan

Kinesisk muntlig språkfärdighet I

Kurskod
KI1047
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera med enklare meningar på modern kinesiska
  • på grundläggande nivå tala obehindrat och med begripligt uttal
  • följa ett samtal på denna nivå relativt obehindrat
  • hantera några av de kulturella koder som förekommer i vardagliga situationer.

Innehåll

Kursen omfattar fem delmoment som bygger på varandra. Inom kursen arbetar studenterna med förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter: rollspel, intervjuövningar, samtalsövningar, kortare föredrag och olika lyssningsövningar. Studenterna tränar framför allt muntlig färdighet och hörförståelse, men de olika aktiviteterna kan innehålla inslag av skrivövningar.

Examinationsformer

Studenten examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter samt genom en muntlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av engelska eller svenska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 4,5 hp, inklusive moment 5.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet, del 1 - 1,5 hp
Moment 2: Muntlig språkfärdighet, del 2 - 1,5 hp
Moment 3: Muntlig språkfärdighet, del 3 - 1,5 hp
Moment 4: Muntlig språkfärdighet, del 4 - 1,5 hp
Moment 5: Muntlig examination - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter KI1021.