Kursplan

Kinesiska i tal och skrift I

Kurskod
KI1046
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda romanisering med pinyin för att läsa och skriva kinesiska
  • uttrycka sig begripligt på grundläggande nivå
  • delta i konversation om de olika teman som tas upp på lektionerna
  • förstå omkring 400 kinesiska tecken och 500 teckenkombinationer
  • hantera enkla grammatiska strukturer
  • läsa och förstå yttranden och korta texter med hjälp av pinyin.

Innehåll

Kursen omfattar sex delmoment, som bygger på varandra. De separata språkmomenten som att lyssna, tala, läsa och skriva integreras i mycket hög grad med varandra. Kursen omfattar tal- och lyssningsövningar, där studenten förbereder sig för att förstå meningslånga påståenden, frågor och befallningar på kinesiska, och svara på dessa. Övningarna inkluderar att lyssna på inspelade texter, titta på videoavsnitt, ta diktamen, göra uttalsövningar och träna satsmönster inom och utom lektionerna. I kursen kommer studenterna även i direkt kontakt med ett stort antal kinesiska tecken under lektionerna. I kombination med skrivuppgifter bygger de upp en stabil grund för att läsa och skriva meningar och korta texter på kinesiska. Studenterna tränar också att med kinesiska tecken skriva det mesta av vad de kan muntligt.

Examinationsformer

Studenterna examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter samt genom en muntlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella online aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9 hp, inklusive moment 5 och 6.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 1 - 3 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 3 - 3 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 4 - 3 hp
Moment 5: Skriftlig examination - 1,5 hp
Moment 6: Muntlig examination - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter KI1024.