Kursplan

Hållbar destinationsutveckling

Kurskod
KG3019
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Kulturgeografi (KGA)
Ämnesgrupp
Kultur- och samhällsgeografi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2017-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska och utvärdera effekten av olika utvecklingsalternativ och management strategier för hållbar utveckling av destinationer
  • analysera och utvärdera förutsättningar för hållbar turismplanering på destinationer i specifika geografiska kontexter
  • självständigt identifiera och diskutera en problemställning inom området hållbar destinationsutveckling med utgångspunkt i aktuell forskning.

Innehåll

Kursen behandlar centrala begrepp och aktuell forskning inom området hållbar turism och hållbar turismplanering med fokus på destinationsutveckling. De teoretiska utgångspunkterna diskuteras utifrån praktiska exempel. Studenterna arbetar med litteraturseminarier, grupparbete där de arbetar med praktiska exempel och som redovisas skriftligt och muntligt samt författande av pm.

Examinationsformer

Examination sker genom:
Seminarium och pm i grupp, 2 hp
Individuell skrivuppgift, pm och seminarium, 3,5 hp
Gruppuppgift och seminarium, 2 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete samt presentation av eget arbete.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Den individuella skrivuppgiften styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap samt Engelska 6

Övrigt

Antalet examinationstillfällen är max 5.
För sent inlämnade uppgifter kan inte högre betyg än godkänt (c) erhållas.

Kursen ersätter KG3017.