Kursplan

Japanska V: Översättningens praktik

Kurskod
JP2010
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera några av de viktigaste översättningsteorierna, grundläggande forskningsmetodik inom översättningsvetenskapen och ett antal praktiska frågor relaterade till översättningsindustrin
  • visa fördjupad förmåga att använda olika översättningstekniker
  • analysera olika aspekter av det japanska språkregistret så som det används i olika dokument
  • utvärdera en översättnings kvalitet.

Innehåll

I kursen behandlas både teoretiska aspekter av översättningsvetenskapen och översättningens praktik, med större tonvikt lagd på praktiken. I den teoretiska delen studeras några av de viktigaste teorierna och forskningsmetoderna inom översättningsvetenskapen. I den praktiska delen översätter studenterna mindre avsnitt ur dokument hämtade från olika genrer, i huvudsak från japanska till engelska, och de studerar olika frågor relaterade till översättningsindustrin. Utöver de kommentarer som ges av läraren, övar sig studenterna i att diskutera sina egna och andras översättningar och lär sig på så vis ett kritiskt förhållningssätt i samarbete med varandra.

Examinationsformer

Kursen examineras genom konstruktivt deltagande på seminarier och i gruppdiskussioner, och genom ett antal skriftliga uppgifter och ett större skriftligt prov.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier vilka baseras på de skrivna uppgifterna. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp. Japanska och engelska används som huvudsakliga undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav

  • Japanska IV: Introduktion till översättning, 15 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen utgör en fortsättning på kursen Japanska IV: Introduktion till översättning.