Kursplan

Japanska I: Grundläggande språkfärdighet

Kurskod
JP1050
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kommunicera om instuderade ämnen på japanskans normala artighetsnivå
 • använda de grundläggande artiga böjningsformerna av japanskans kopula, verb och adjektiv
 • skriva och läsa de två fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana relativt obehindrat
 • skriva och läsa ett sextiotal av de mest grundläggande ideografiska kanji-tecknen
 • redogöra för kanji-tecknens ursprung och grundläggande struktur
 • uttala de japanska språkljuden så att hen kan göra sig förstådd
 • redogöra för hur de japanska språkljuden skiljer sig från de svenska eller engelska.

Innehåll

Med hjälp av praktiska skriv- och läsövningar, övar studenterna upp förmågan att använda de fonetiska skriftsystemen. Därmed övas även de japanska språkljuden, vilka också studeras i jämförelse med engelska eller svenska. Vidare övar studenterna skrivning och läsning av de mest grundläggande ideografiska tecknen och studerar deras struktur och historiska ursprung.
Genom aktiv användning av det japanska språket, både muntligt och skriftligt, tränar studenterna upp sin förmåga att kommunicera på enkel japanska. De studerar också språkets grundläggande grammatik och de kulturella sammanhang som olika uttryck och register används i.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, webbaserade prov, bedömning av deltagandet på lektionerna och ett avslutande muntligt prov.

Arbetsformer

Svenska eller engelska och japanska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och 3.

Betygsrapportering:

 • Moment 1: Kana (3 hp)
 • Moment 2: Skriftlig språkfärdighet (6 hp)
 • Moment 3: Muntlig språkfärdighet (6 hp).

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ersätter JP1041.