Kursplan

Nutida Japan: Kultur och samhälle

Kurskod
JP1049
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om och förklara vissa aspekter av samtida japansk kultur och samhälle
  • diskutera olika perspektiv som finns i skrifter om Japan och argumentera för sina egna åsikter om dessa
  • hantera grunderna i akademiskt skrivande.

Innehåll

I kursen utforskar studenterna olika aspekter av det japanska samhället, i dess vidaste bemärkelse, både från ett innanför- och ett utanförperspektiv. En bred översikt ges av det japanska samhällslivet och de ämnen som berörs omfattar natur, geografi, historia, ekonomi, samhälle, politik och diplomati, näringsliv, utbildning, traditionell och modern konst, och språk.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av prestationen på seminarierna, inlämningsuppgifter, en kort avslutande uppsats och en muntliga presentation av denna.

Arbetsformer

Kursen ges på engelska. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och olika online-aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier och inlämningsuppgifter (5 hp)
Moment 2: Uppsats (2,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Förkunskaper i japanska kan vara till hjälp, men är inte ett krav.

Ersätter JP1043.