Kursplan

Japanska II: Språkfärdighet 1

Kurskod
JP1047
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2013-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 • göra sig förstådda på modern japanska i vardaglig kommunikation med japanska modermålstalare som saknar vana att interagera med personer som inte har japanska som modersmål
 • delta i konversationer i autentiska situationer (såsom att uttrycka sin förmåga att göra något, sina önskningar, sina besvikelser, samtidiga handlingar, återberätta andrahandsinformation, givande och tagande av favörer, återge händelser och kronologiskt beskriva hypotetiska situationer)
 • applicera kunskaper i fonetik för att tala på ett lättbegripligt vis
 • redogöra för kunskaper om några aspekter av japansk social beteendekod
 • redogöra för sin förståelse av komplexa grammatiska strukturer och det emotionella innehållet i längre textavsnitt och berättelser om välkända ämnen
 • visa grundläggande förmåga att använda lexikon
 • skriva uppsatser om välkända ämnen med tidigare studerad och ny vokabulär, och studerade grammatiska strukturer
 • skriva texter med för ändamålet lämpligt format (exempelvis kommunicera med olika personer via e-post eller använda det japanska brevformatet).

Innehåll

I kursen övar sig studenterna i att formulera längre satser och i användandet av ett mer nyansrikt språkbruk. Detta innefattar bland annat potentiell och desiderativ form, några grundläggande konjunktioner, några av formerna för konditionalis, uttryck för att ge och ta emot och några uttryck för förmodan. Studenterna arbetar med förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter: rollspel, intervjuövningar, samtalsövningar, kortare föredrag och olika lyssningsövningar. På så vis applicerar de sin kunskap om japanskans grammatik och fonetik, och utökar sitt ordförråd.
Texter av olika slag analyseras och används som underlag för diskussioner på japanska. Studenterna skriver även längre egna texter för hand och på dator. Vidare arbetar de med olika kanji-övningar. De tränar sig i att skriva tecknen för hand samt att läsa både övningstexter och autentiska texter, med relativt stort inslag av kanji. Dessutom ingår viss träning i att använda lexikon.
Genom att lösa gemensamma och individuella analysuppgifter får studenterna viss kunskap om grundläggande japansk lingvistik.

Examinationsformer


Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, inspelningsuppgifter, bedömning av prestationen på seminarier och avslutande tentamina i form av en skriftlig och en inspelad hemtentamen och ett intervjuprov online.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella online aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla VG på hela kursen krävs 15 hp med betyget VG.

Betygsrapportering:

 • Moment 1: Muntlig språkfärdighet (5 hp)
 • Moment 2: Skriftlig språkfärdighet (5 hp)
 • Moment 3: Språkfärdighet och kanji (5 hp).

Förkunskapskrav

 • Japanska I: Språkfärdighet 15 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen vänder sig till studenter som har kunskaper i japanska motsvarande JLPT nivå N5. Studenterna ska kunna läsa och skriva hiragana och katakana, samt åtminstone 150 kanji, och ha kunskap om grundläggande japansk grammatik och omkring 800 ord och fraser.

Kurserna Japanska II: Språkfärdighet 1 och Japanska II: Språkfärdighet 2 ersätter kurserna Japanska II: Skriftlig språkfärdighet (JP 1036) och Japanska II: Muntlig språkfärdighet (JP1037).