Kursplan

Italienska: Nybörjarkurs II

Kurskod
IT1034
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2018-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de grundläggande dragen i det italienska språket och dess grammatik
  • tillämpa grundläggande delar av den italienska grammatiken
  • använda grammatik och tvåspråkiga lexikon för att kunna läsa och skriva på italienska
  • kommunicera i tal och skrift på vardaglig italienska genom att använda en basvokabulär bestående av de mest frekventa orden i italienska
  • redogöra för huvuddragen i Italiens historia, geografi och samhällsförhållande, även i jämförelse med andra länder
  • sammanfatta och diskutera, muntligt och skriftligt, italienska kultur- och samhällsaspekter utifrån i kursen givet material
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter i ämnet.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet A, 7,5 högskolepoäng
2.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet B, 7,5 högskolepoäng

Innehåll

I kursen ingår fördjupad träning i uttal, hörförståelse, muntlig interaktion och grammatiska strukturer ur ett flertal perspektiv såsom diakroniskt, diatopiskt, diafasiskt och kontrastivt. I kursen ingår dessutom läsning av texter med kulturellt och samhällsrelaterat innehåll samt en tillrättalagd berättelse/roman. Praktiska tal-, läs- och enklare skriv- och översättningsövningar ingår. Studenterna introduceras också i olika språkinlärningsteorier för att främja en reflektion över den egna inlärningsprocessen.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet A, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av den italienska grammatiken med tillämpnings- och enklare skrivövningar, olika hör- och uttalsövningar liksom arbete med ordförråd och kommunikationsträning, även i samband med textläsning. I delkursen ingår även en introduktion i textstudier genom läsning av enkla texter om Italiens kultur och samhällsliv.

2.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet B, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en fortsatt systematisk genomgång av den italienska grammatiken med tillämpnings- och skrivövningar, övningar i att förstå idiomatiskt talad italienska, uttals- och kommunikationsträning och arbete med ordförråd. Den ger även en fortsatt orientering om Italiens kultur och samhällsliv genom läsning av en tillrättalagd berättelse/roman samt varierande enkla faktatexter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av studenternas aktiva deltagande i seminarier samt en avslutande skriftlig och muntlig tentamen för varje delkurs.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Engelska och italienska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst 12 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Moment 1: Aktivt deltagande A - 2 hp
Delkurs 1: Moment 2: Avslutande skriftligt prov A - 3 hp
Delkurs 1: Moment 3: Avslutande muntligt prov A - 2,5 hp
Delkurs 2: Moment 1: Aktivt deltagande B - 2 hp
Delkurs 2: Moment 2: Avslutande skriftligt prov B - 3 hp
Delkurs 2: Moment 3: Avslutande muntligt prov B - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp på grundnivå eller grundläggande behörighet samt Italienska steg 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen är en fortsättning på Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp, och förutsätter intensiva studier.
Undervisningen är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att studenten har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.

Ersätter IT1018.
Kursen kan ej ingå i huvudområdet italienska i en examen.