Kursplan

Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet

Kurskod
IH1082
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2013-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-03.
Reviderad
Reviderad 2014-01-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-23.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:
 • redogöra för idrottsjournalistikens utveckling
 • visa förståelse för skillnaden mellan skriven PR och skriftlig journalistik
 • kunna genomföra intervjuer för journalistik och PR
 • kunna skriva reportage, krönikor och andra artiklar med journalistiskt syfte eller PR-syfte
 • visa förståelse för de olika rollerna inom en redaktion och vad samarbete i en redaktion innebär
 • visa förståelse för och respektera en deadline.

Innehåll

Kursen behandlar skriftlig journalistik och skriftlig PR inom idrott för en offentlig publik, i teoretisk och tillämpad form. Kursen innehåller även redaktionskunskap där samarbete och förståelse för de olika rollerna belyses.

Examinationsformer

Examinationen sker kontinuerligt genom sju skriftliga inlämningsuppgifter som diskuteras under seminarier.

Arbetsformer

Seminarier i form av en fiktiv redaktion och föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Journalistiska texter, PR-texter samt redaktionskunskap, del 1, 3,5 hp. U - VG
 • Journalistiska texter, PR-texter samt redaktionskunskap, del 2, 4 hp. U - VG

För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänt i båda momenten.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar MK1034.

Summary in English

Upon successful completion of the course, the student shall be able to:

 • account for the developments in sports journalism
 • demonstrate an understanding of the difference between journalism and written PR
 • conduct journalistic and PR interviews
 • write reportage, opinion columns, and other articles for journalistic and PR purposes
 • demonstrate an understanding of the various roles involved in editing and collaboratation within the editorial process
 • understand and respect the importance of deadlines.