Kursplan

Människa, hälsa och samhälle

Kurskod
GVÅ2AP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-08-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-20.
Reviderad
Reviderad 2019-09-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-09-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för en normaliseringsprocess samt de mekanismer av betydelse som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersvåld
  • reflektera över begreppen diskriminering, kränkning, jämlikhet samt utsatthet relaterat till den enskilda personens livssituation och behov
  • visa förståelse för människors utsatthet vid reella hot på grund av krig, flykt, svält, miljö- och naturkatastrofer
  • redogöra för innebörden i konventioner och styrdokument gällande mänskliga rättigheter i samband med flykt, migration, asyl och integrering ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv
  • beskriva konsekvenserna av aktuella klimatförändringar utifrån begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som en del av en hållbar utveckling
  • redogöra för de globala hållbarhetsmålen samt de nationella folkhälsomålen ur ett individ-, familje-, samhälls- samt mångkulturellt perspektiv
  • redogöra för sjuksköterskans roll och ansvar relaterat till förebyggande och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på personcentrerad och kulturanpassad vård, samt etiska dilemman kopplade till dessa.

Innehåll

I kursen studeras människors livsvillkor och förutsättningar såväl i samhället som inom hälso- och sjukvården. Hälsa och hållbarhet studeras i relation till de globala och nationella hållbarhets- och folkhälsomålen där kulturanpassad omvårdnad och likabehandling står i centrum för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Vidare studeras utsatthet i ett samhällsperspektiv och människors behov av trygghet och skydd. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är i fokus där även hedersrelaterat våld ingår. Dessutom studeras barn och vuxnas livsvillkor samt behov av stöd i samband med flykt, migration och integrering.

Examinationsformer

Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen och formativ bedömning i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska grupparbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

  • Människors villkor, 4,5 hp
  • Global hälsa och hållbarhet, 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunksap A eller motsvarande kunskaper (Omr16/A14)

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen ingår i Sjuksköterskeprogrammet. Kursen motsvarar VÅ1052.