Kursplan

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II

Kurskod
GVÅ25T
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-01-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-02.

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande ska kunna visa kunskap och förståelse för de omvårdnadsbehov som uppstår vid komplexa tillstånd av ohälsa och sjukdom. Vidare ska den studerande förstå att bemöta patienter och närstående, i vården och vård vid livets slut.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva omvårdnadsdiagnostik och –åtgärder samt medicinsk diagnostik och behandling utifrån sjuksköterskans ansvarsområde vid komplexa vårdbehov och vård vid livets slut
 • kritiskt diskutera symtom och symtomkontroll, med särskilt fokus på smärta, för att främja livskvalitet och välbefinnande samt lindra lidande
 • tillämpa läkemedelsberäkning och redogöra för läkemedelsanvändning i relation till multisjukdom och vård av äldre
 • systematiskt planera omvårdnad vid komplexa vårdbehov och reflektera över utvärdering och samordnad vårdplanering,
 • jämföra val av perspektiv i vården avseende personcentrerad och familjefokuserad vård samt salutogenes och patogenes
 • beskriva filosofi, teori och metoder inom palliativ vård
 • reflektera över etiska situationer inom utredning och behandling vid komplexa vårdbehov i relation till patientens och närståendes makt, integritet och delaktighet
 • reflektera över samtalsmetodik och kommunikationens betydelse i mötet med patient och närstående vid familjefokuserad vård och palliativ vård
 • reflektera över hur normer, värderingar, andliga och existentiella föreställningar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder påverkar kommunikation, delaktighet och autonomi i samband med vård av komplexa ohälsotillstånd och vård vid livets slut.

Innehåll

I kursen bearbetas omvårdnad, diagnostik och behandling i samband med komplexa vårdbehov och vård vid livets slut. Vidare fördjupas kunskaper i olika perspektiv och förhållningssätt i omvårdnad samt betydelsen av kommunikation och etiskt förhållningssätt i vårdmötet.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och individuell skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och par/grupparbeten samt färdighetsträningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Läkemedelsberäkning, 1 hp
 • Kommunikation, 1,5 hp
 • Omvårdnad och symtomkontroll vid komplex sjukdom, 2,5 hp
 • Vård vid livets slut, 2,5 hp

Förkunskapskrav

 • Anatomi och fysiologi II, 7,5 hp, Människans grundläggande omvårdnadsbehov, 10,5 hp, Farmakologi, 4,5 hp, Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp samt minst 10 hp från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Sjuksköterskeprogrammet. Kursen motsvarar VÅ2021.

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.