Kursplan

Tyska: Skriftlig språkfärdighet I

Kurskod
GTY2W5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-04-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-04-28.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på tyska.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • producera olika slags kreativa texter
  • strukturerat sammanfatta innehållet i tysk sakprosa
  • ur språklig synvinkel kritiskt analysera texter
  • demonstrera kunskaper om det tyska språkets struktur och tillämpa dessa på egna och andras texter
  • inta ett kontrastivt perspektiv i tyska gentemot svenska
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Innehåll

Inom kursen tränas skriftlig produktion genom övningar i så kallad processkrivning, där grammatisk korrekthet och ett idiomatiskt uttryckssätt eftersträvas liksom anpassning av språket till några olika typer av textproduktion. De studerande tränar den skriftspråkliga kompetensen genom att analysera idiomatiska uttryck och grammatiska konstruktioner samt förklara och argumentera för hur de har resonerat.

Examinationsformer

  • Skriftliga inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Seminarier och gruppövningar. Undervisningsspråk är tyska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på 4,5 hp.

Betygsrapportering:
  • Processkrivning - 4,5 hp
  • Språkanvändning i teori och praktik - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3

Övrigt

Ersätter GTY2SS.