Kursplan

Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I

Kurskod
GTY2SZ
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-16.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå tyska. Den studerande ska även tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt i olika sammanhang
  • jämföra tyskspråkiga länders historia, geografi och samhällsliv och relatera till egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
  • genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella ämnen och använda olika presentationsmetoder
  • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer.

Innehåll

Kursen innehåller övningar i att förstå tyskt tal och i att kommunicera på tyska i olika situationer och inom olika ämnesområden. Stor vikt läggs vid att aktivt öva upp ordförråd och fraseologi med anknytning till vardagliga situationer. I kulturmomentet ingår en övergripande introduktion till de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsliv. Genom att undersöka och diskutera aktuella samhällsfrågor får den studerande ytterligare möjlighet till muntlig träning varvid också kulturkontrastiva reflektioner utifrån den studerandes kulturella bakgrund görs.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och gruppövningar. Undervisningsspråket är tyska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på samtliga 5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet - 2 hp
Modul 2: Kulturkunskap - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen vänder sig till utbytesstudenter utan kunskaper i svenska.

Ersätter GTY2GL.