Kursplan

Tyska: Tysk grammatik

Kurskod
GTY2SU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-16.

Lärandemål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla grundläggande teoretiska kunskaper i allmän och tysk grammatik samt färdigheter i att använda korrekt tyska i tal och skrift.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa den tyska formläran och väsentliga delar av syntaxen
  • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
  • reflektera över den egna inlärningen.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande delar av den allmänna och den tyska grammatiken med skriftliga tillämpningsövningar. Satsstruktur, grammatiska konstruktioner och fraseologi analyseras med utgångspunkt i varierande texter. Tillämpningsövningarna innefattar också träning i att förklara grammatiska sammanhang och att upptäcka och korrigera enklare språkliga fel.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och gruppövningar. Undervisningsspråk är svenska och tyska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Allmän grammatik - 1,5 hp
Modul 2: Tysk grammatik I - 3 hp
Modul 3: Tysk grammatik II - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3

Övrigt

Ersätter GTY2GM.