Kursplan

Tyska: Tysk grammatik

Kurskod
GTY2SU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-16.

Lärandemål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla grundläggande teoretiska kunskaper i allmän och tysk grammatik samt färdigheter i att använda korrekt tyska i tal och skrift.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa den tyska formläran och väsentliga delar av syntaxen
  • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
  • reflektera över den egna inlärningen.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande delar av den allmänna och den tyska grammatiken med skriftliga tillämpningsövningar. Satsstruktur, grammatiska konstruktioner och fraseologi analyseras med utgångspunkt i varierande texter. Tillämpningsövningarna innefattar också träning i att förklara grammatiska sammanhang och att upptäcka och korrigera enklare språkliga fel.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och gruppövningar. Undervisningsspråk är svenska och tyska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Allmän grammatik - 1,5 hp
Modul 2: Tysk grammatik I - 3 hp
Modul 3: Tysk grammatik II - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3

Övrigt

Ersätter GTY2GM.