Kursplan

Tyska III med didaktisk inriktning

Kurskod
GTY2N5
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-04.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande fördjupar såväl sina språkfärdigheter i tyska språket som sina teoretiska kunskaper inom tysk språk- och litteraturvetenskap och sin förmåga att arbeta vetenskapligt. Ett övergripande mål är också att den studerande ytterligare utvecklar sjävständighet i studierna samt förmågan att reflektera över det egna och andras lärande.

Delkurser

1.
Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • göra teoretiskt medvetna analyser och tolkningar av komplexa språkvetenskapliga texter och problemställningar
 • tillämpa sina kunskaper i tysk grammatik och syntax på ett stilistiskt säkert sätt i egen skriftlig produktion
 • diskutera och reflektera över ett urval av aktuella forskningsfrågor inom den tyskspråkiga lingvistikens utveckling
 • med hjälp av vedertagna lingvistiska metoder bedöma och analysera olika typer av språkvetenskapligt material samt argumentera för egna tolkningar eller en utförd analys.

2.
Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt analysera litterära och litteraturvetenskapliga texter
 • analysera och tolka komplexa litterära texter
 • diskutera och reflektera över några utvalda aktuella litteraturvetenskapliga forskningsfrågor
 • visa självständighet och problemlösningsförmåga samt förtrogenhet med olika typer av litterära texter.

3.
Uppsats, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på god tyska kunna:

 • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga eller didaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning formulera en problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapliga kriterier
 • i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik på en medstuderandes arbete.

4.
Tyska: Språk och nya medier, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över mediers påverkan på digitala kommunikationsformers språkliga utformning utifrån olika teoretiska aspekter
 • problematisera textbegreppet i en digital kontext
 • analysera digitala tyskspråkiga texter utifrån lexikala, morfologiska och syntaktiska kriterier
 • sammanställa en korpus genom ett urval av digital text som producerats i en interaktiv situation och genomföra en mindre empirisk studie på denna med hjälp av en relevant metod.

5.
Tyskspråkig nutidslitteratur och litteraturkritik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och reflektera över tyskspråkig nutidslitteratur från de senaste fem åren och om dess samhällsrelevans
 • redogöra för den tyskspråkiga litteraturkritikens historiska och samtida förutsättningar
 • tillämpa centrala litteraturvetenskapliga begrepp
 • reflektera över olika mediers möjligheter och begränsningar
 • bedriva litteraturkritik i form av egna recensioner.

Innehåll

Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 och 2 är obligatoriska. Den studerande väljer sedan antingen delkurs 3 eller delkurs 4 och 5.

Delkurser

1.
Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling, 7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras centrala områden inom den moderna tyskspråkiga lingvistiken från ca 1900 och fram till idag med inblick i några centrala forskningsområden, t.ex. syntax och semantik.

2.
Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 7,5 högskolepoäng

Inom delkursen studeras och analyseras litterära texter utifrån genreteoretiska och narratologiska perspektiv och aspekter som intertextualitet och genus. Inom delkursens ram övas förmågan att kritiskt läsa och förstå vetenskaplig litteratur, att bli förtrogen med olika litteraturvetenskapliga metoder samt att analysera och förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt litteraturproduktion och -reception.

3.
Uppsats, 15 högskolepoäng

I delkursen skrivs en vetenskaplig uppsats med språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller didaktisk inriktning. Inriktning och ämne väljs i samråd med handledare. Uppsatsen försvaras och en medstuderandes vetenskapliga arbete granskas kritiskt vid ett ventileringsseminarium.

4.
Tyska: Språk och nya medier, 7,5 högskolepoäng

Inom delkursen studeras och analyseras digital kommunikation utifrån olika perspektiv och i relation till olika forskningsriktningar inom språk och nya medier. Språk behandlas inom flera typer av digital kommunikation. En mindre empirisk studie på en egen korpus och med en relevant metod genomförs.

5.
Tyskspråkig nutidslitteratur och litteraturkritik, 7,5 högskolepoäng

Inom delkursen studeras och analyseras tyskspråkig nutidslitteratur med tonvikt på förmedling av litteraturkritik ur ett teoretiskt, historiskt och tillämpande perspektiv. Delkursen tematiserar även digital litteratur och litteraturkritik i olika medier. Litteraturen belyses i relation till relevanta samhällskontexter.

Examinationsformer

Delkurs 1, 2, 4 och 5 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3 examineras i form av en vetenskaplig uppsats om 8000-10 000 ord som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes uppsats.

Arbetsformer

Delkurs 1, 2, 4 och 5: Obligatoriska seminarier på tyska.
Delkurs 3: Obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling - 7,5 hp
Modul 2: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap - 7,5 hp
Modul 3: Uppsats - 15 hp
Modul 4: Tyska: Språk och nya medier - 7,5 hp
Modul 5: Tyskspråkig nutidslitteratur och litteraturkritik - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Tyska I med didaktisk inriktning 30 hp och Tyska II med didaktisk inriktning 30 hp

Övrigt

Ersätter TY2010.