Kursplan

Fokusområden inom turism

Kurskod
GTR2G6
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-05-27.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
  • Visa förståelse för samtida turismrelaterade frågor genom en översyn av världsledande forskning.
  • Diskutera processer och metoder inom forskning.

Färdighet och förmåga
  • Söka efter och engagera sig i aktuell ledande forskning inom turism.
  • Diskutera aktuella problem genom ett forskningsperspektiv.
  • Identifiera och kommunicera aktuella frågor, diskussioner och argument inom turismdebatten.
  • Formulera forskningsfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Utvärdera samtida turismrelaterad forskning och hur den kan tillämpas på vidare samhällsfrågor.
  • Diskutera forskningsprocessen och dess tillämpning på samtida turismrelaterade frågor.

Innehåll

Kursen behandlar förhållandet mellan samtida turism- och samhällsfrågor samt aktuell, världsledande turismforskning. Fokus i kursen ligger på att undersöka hur forskningsprocessen byggs upp. I seminarier och workshops med olika forskare ges kunskap om olika forskningsmetoder och möjlighet att diskutera frågor som; ”hur ska man ställa samtida turismfrågor genom forskning” och ”hur man utvärderar relevansen av en forskningsfråga?”. Inom kursen ges möjlighet att involveras i aktuell turismforskning och lära sig om olika områden inom turismforskning och forskningsmetoder. Kursen introducerar ett brett utbud av forskningsämnen inom samhällsvetenskapliga discipliner och exemplifierar hur forskningen fokuserar på specifika problem och en fördjupad analys av relevanta samhällsfrågor.

Examinationsformer

Skriftlig uppgift (5,5 hp)
Muntlig presentation (2 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 60 hp