Kursplan

Kvalitativ metod

Kurskod
GTR2DP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-04-28.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • Beskriva fördelar och begränsningar av kvalitativ forskning

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Samla in, analysera och tolka data enligt en kvalitativ forskningsstrategi
  • Utveckla en kvalitativ forskningsplan
  • Rapportera om datainsamling och analys som genomförts med kvalitativa metoder

Värderingsfömåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • Kritiskt utvärdera och reflektera över kvalitativa forskningsmetoder, deras bidrag till olika kunskapsområden och för samhället
  • Visa medvetenhet om etiska aspekter av forskning

Innehåll

Syftet med kursen är att bekanta studenterna med kvalitativa forskningsundersökningar och utrusta dem med metodkunskap inom studien av turism. Under denna kurs introduceras studenterna till ontologierna, epistemologierna och metoderna inom forskning. Studenterna introduceras till olika kvalitativa metoder och uppmuntras att reflektera över meriter och begränsningar hos dem i relation till specifik forskning och socioekonomiska sammanhang. Studenterna utövar insamling, analys och rapportering av kvalitativt data och formulerar en forskningsplan baserad på kvalitativa metoder inklusive syfte och forskningsfrågor.

Examinationsformer

Aktivt deltagande till seminarierna: 2.5 poäng
Skriftliga inlämningsuppgifter: 5 poäng

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och skriftliga uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Aktivt deltagande i seminarierna G/U
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 60 hp